მადნეული

პროექტები:

– ორგანიზაციული სტრუქტურის ფორმირება და დანერგვისთვის საჭირო წინაპირობების მომზადება