სინერჯი ჯგუფი

ფინანსური

კომერციული ბანკები ჩვენი პირველი კლიენტები იყვნენ – ყველაზე დიდ ბანკებთან 2000 წლიდან ვმუშაობთ, მას შემდეგ ისინი ასჯერ გაიზარდნენ, რაშიც, ვფიქრობთ, გარკვეული როლი ჩვენი მონაწილეობით განხორციელებულმა პროექტებმაც ითამაშეს.

პროექტები:

– ფიზიკური და იურიდიული პირების მომსახურების პროცესების ნაწილის ოპტიმიზაცია
– საქმიანობის ეფექტურობის დონის ამაღლებისათვის საჭირო ცვლილებების ორგანიზება
– საკადრო პოლიტიკის განახლება
– საკრედიტო საქმიანობის რეორგანიზაციის პროცესის ანალიზი
– რეგიონალური განვითარების სამსახურის სრულყოფის ღონისძიებების დამუშავება

პროექტები:

– საცალო ბაზარზე განვითარების სტრატეგიის შემუშავება
– თანამშრომლების ატესტაციის პროცესის მომზადება და ორგანიზება
– თანამშრომლების საქმიანობის ეფექტიანობის შეფასების ფორმების დამუშავების ორგანიზება
– დაგეგმვისა და კონტროლის ერთიანი სისიტემის ფორმირება და დანერგვა
– საკადრო პოლიტიკის ფორმირება

პროექტები:

– საბანკო სერვისების განვითარება
– სტრატეგია და მისი განხორციელების სამოქმედო გეგმის ჩამოყალიბება
– ორგანიზაციული სტრუქტურის ფორმირება

პროექტები:

– მომხმარებლებთან უკუკავშირის სისტემის ჩამოყალიბება
– საშუალო და მცირე ბიზნესის ბაზარზე გაყიდვების სისტემის ფორმირება და ცვლილებების მხარდაჭერა;
– მცირე და საშუალო ზომის ბიზნესის საბანკო მომსახურების ბაზარზე განვითარება
– ორგანიზაციული სტრუქტურის დახვეწა და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის შემუშავება
– ორგანიზაციული სტრუქტურის დახვეწა და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის შემუშავება

პროექტები:

– ემიგრანტების საბანკო მომსახურების ბაზარზე განვითარების გეგმის შემუშავება
– კრიზისის შედეგად კლიენტებზე მომხდარი უარყოფითი გავლენის შემცირების გზების დამუშავება
– სტრატეგიისა და მართვის სისტემების დიაგნოსტიკა
– ორგანიზაციაში განვითარების საბჭოს მუშაობის პროცესის მხარდაჭერა
– დაგეგმვისა და კონტროლის პროცესის წარმართვა

პროექტები:

– ორგანიზაციული სტრუქტურის განვითარება

პროექტები:

– ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილების საქმიანობის ეფექტიანობის ამაღლებისათვის აუცილებელი სამუშაოების შესრულების ორგანიზება
– ორგანიზაციული განვითარების ალტერნატიული კონცეფციის დამუშავება
– მართვის სისტემების კომპლექსური დიაგნოსტიკა

პროექტები:

– გენერალური სტრატეგიის ფორმირების ორგანიზება
– სტრატეგიისა და მართვის სისტემების დიგნოსტიკა

პროექტები:

– შრომის ანაზღაურებისა და საკადრო უზრუნველყოფის სისტემის ფორმირება
– ორგანიზაციული სტრუქტურის შემუშავება და დანერგვის წინაპირობების მომზადება
– სტრატეგიისა და მართვის სისტემების დიგნოსტიკა

პროექტები:

– მართვის მოდელის განვითარების ვორქშოპი