სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

პროექტები:

– მომსახურების სატარიფო პოლიტიკისა და ფასწარმოქმნის ძირითადი პრინციპების შემუშავება
– ორგანიზაციული სტრუქტურის და სამოტივაციო კონცეფციის ფორმირება