სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია

პროექტები:

– სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმების ფორმირება