სსიპ იუსტიციის სახლი

პროექტები:

– მომსახურების სატარიფო პოლიტიკისა და ფასწარმოქმნის ძირითადი პრინციპების შემუშავება
– ორგანიზაციული სტრუქტურის ფორმირება