საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

პროექტები:

– ორგანიზაციული სტრუქტურის დანერგვაში მხარდაჭერა
– ორგანიზაციული სტრუქტურის განვითარება