საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია

პროექტები:

– ერთ-ერთი კომპანიის სიტუაციური ანალიზი