საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია

პროექტები:

– 2012–2013 წლის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა
– სტრატეგიისა და 1 წლიანი სამოქმედო გეგმის ფორმირება, ორგანიზაციული მოწყობის ფორმირება
– სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება
– ორგანიზაციის სტრატეგიის, სტრუქტურის და წლიური სამოქმედო გეგმის დამუშავება