სინერჯი ჯგუფი

მეთოდოლოგია

საკონსულტაციო პროექტების განხორციელების ჩვენეული მიდგომა ეფუძნება რამდენიმე პრინციპულ ნაბიჯს:

ეს მიდგომა გვეხმარება იმაში, რომ არა მარტო გადაწყვეტილებები იყოს უფრო პრაქტიკული და ღირებული კლიენტისთვის, არამედ მათი განხორციელებაც ბევრად ადვილი იყოს.

მათთვის, ვისაც აინტერესებს როგორ ვმუშაობთ, გაგაცნობთ უფრო დეტალურ მიდგომებს რამოდენიმე ყველაზე ხშირად დასმული ამოცანის გადასაწყვეტად.

სტრატეგიისა და მართვის სისტემების დიაგნოსტიკა

ორგანიზაციული სტრუქტურის განვითარება

დაგეგმვისა და კონტროლის ერთიანი სისტემა

რთული სისტემური მმართველობითი ამოცანების გადაწყვეტა