კორ სტანდარტ ბანკი „KSB“

პროექტები:

– საბანკო სერვისების განვითარება
– სტრატეგია და მისი განხორციელების სამოქმედო გეგმის ჩამოყალიბება
– ორგანიზაციული სტრუქტურის ფორმირება