ინტელექტბანკი

პროექტები:

– შრომის ანაზღაურებისა და საკადრო უზრუნველყოფის სისტემის ფორმირება
– ორგანიზაციული სტრუქტურის შემუშავება და დანერგვის წინაპირობების მომზადება
– სტრატეგიისა და მართვის სისტემების დიგნოსტიკა