ბითიეი ბანკი

პროექტები:

– მომხმარებლებთან უკუკავშირის სისტემის ჩამოყალიბება
– საშუალო და მცირე ბიზნესის ბაზარზე გაყიდვების სისტემის ფორმირება და ცვლილებების მხარდაჭერა;
– მცირე და საშუალო ზომის ბიზნესის საბანკო მომსახურების ბაზარზე განვითარება
– ორგანიზაციული სტრუქტურის დახვეწა და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის შემუშავება
– ორგანიზაციული სტრუქტურის დახვეწა და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის შემუშავება
– საკრედიტო ბარათის გაცემის, ინკასაციისა და სალაროს პროცედურების ოპტიმიზაცია
– კორპორატიული საბანკო მიმართულების განვითარება