ბაზის ბანკი

პროექტები:

– გენერალური სტრატეგიის ფორმირების ორგანიზება
– სტრატეგიისა და მართვის სისტემების დიგნოსტიკა