იუსტიციის სამინისტრო

პროექტები:

– საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სტრატეგიისა და სტრუქტურის ფორმირება
– კანონმდებლობის განვითარების სისტემის ფორმირება