GEO ENG
GEO ENG

სტატიები

რატომ არის შეცდომა ორგანიზაციაში მარკეტინგის მენეჯერის პოზიციის ან დეპარტამენტის არსებობა

მარკეტინგი – ეს არის ორგანიზაციის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფუნქცია, რომელიც მთლიანად კომპანიის მასშტაბით უნდა ხორციელდებოდეს და არაფრით არ შეიძლება მისი მოქცევა  ერთ სამსახურში და მითუმეტეს ერთ პოზიციაში. თუმცა, საკმაოდ გავრცელებულია მარკეტინგის ამოცანის გადაწყვეტის ზემოთ აღნიშნული მიდგომა, რითაც ძალიან კნინდება მარკეტინგის როლი და მნიშვნელობა.

 

მარკეტინგი არ გულისხმობს მხოლოდ ფლაერების დაბეჭდვას, რეკლამების გაშვებას ან კლიენტებთან სიარულს და პროდუქტის შეთავაზებას. მარკეტინგი ეს არის უმნიშვნელოვანესი პროცესი, რომელიც მოიცავს სეგმენტის განსაზღვრას, პროდუქტის ჩამოყალიბებას, საფასო სტრატეგიას, პრომოციას, უკუკავშირს მომხმარებელთან. მარკეტინგი არის ორგანიზაციის ფუნქცია, შექმნას, კომუნიკაცია მოახდინოს და მიაწოდოს ღირებულება მომხმარებელს.

 

ამ ყველა უმნიშვნელოვანესი ფუნქციების ერთ ადამიანში ან დეპარტამენტიში მოქცევა თავისთავად ნიშნავს, რომ ან პროდუქტები არ იქნება კონკურენტული და მომხმარებლებზე მორგებული, ან მომხმარებლებს არ ექნებათ სათანადო ინფორმაცია ამ პროდუქტებზე. ასევე პრობლემას ქმნის პოზიციის ბუნდოვანებაც. მარკეტინგის მენეჯერში იმდენი რამ მოიაზრება, რთულია მენეჯერმა განსაზღვროს, რეალურად რა იგულისხმება მის პოზიციაში.

 

იმისათვის, რომ მარკეტინგი მაღალი ხარისხით სრულდებოდეს, ვფიქრობთ, ყველაზე კარგი გზა არის მარკეტინგის ფუნქციების დაშლა რამდენიმე მიმართულებად, რომელიც სრულიად არ არის აუცილებელი, ერთ დეპარტამენტში იკეტებოდეს:

 

1. პროდუქტების განვითარების ფუნქცია – ცხადად განისაზღვროს პირი, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება ახალი პროდუქტების განვითარებაზე, არსებულის დახვეწაზე, ხარვეზების აღმოფხვრაზე.

 

2. მომსახურების განვითარების ფუნქცია – დაეკისროს პირს, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება მომსახურების პროცესების დახვეწაზე, გამართვაზე, ავტომატიზაციაზე. ამ მომსახურებაში რეალურად ვგულისხმობთ პროდუქტის მიწოდების პროცესს, როდესაც მომხმარებელს უწევს შეხება ორგანიზაციასთან.

 

3. გაყიდვების სტიმულირება – რომლის ხელმძღვანელიც პასუხს აგებს პროდუქტების კომუნიკაციაზე მომხმარებლებთან, მისი ღირებულებების წარმოჩენასა და გაცნობაზე.

 

4. მომხმარებლებთან უკუკავშირი – უმნიშვნელოვანესი ფუნქცია, რომელიც საუკეთესო გზაა გაიგო რეალურად რას წარმოადგენს შენი პროდუქტი და შესაბამისად განავითარო ის. ეს ფუნქცია შეიძლება გაყიდვების სტიმულირების მენეჯერს ჰქონდეს შეთავსებული, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაჯგუფდეს განვითარების ფუნქციასთან ერთად. ძალიან რთულია, პირმა შექმნას პროდუქტი, თავადვე აღმოაჩინოს ხარვეზები ამ პროდუქტში და შემდეგ ისევ განავითაროს ის. ამით ხარვეზების აღმოჩენაც შემცირდება და პროდუქტების განვითარების ინტენსივობაც.

 

5. ბრენდი – ხშირად ეს ფუნქციაც მარკეტინგის მენეჯერს აქვს შეთავსებული, არადა ძალიან მნიშვნელოვანია, ბრენდზე, PR-ზე განსხვავებული ადამიანი მუშაობდეს, რომლის მთავარი მოვალეობა კომპანიის ღირსეულად წარმოჩენა და პოზიციონირებაა ბაზარზე.

 

რა თქმა უნდა, პრიორიტეტების მიხედვით ორგანიზაციას შეუძლია ზემოთ მოყვანილი რამდენიმე ფუნქცია გააერთიანოს, მაგრამ აუცილებელია კომუნიკაცია და უკუკავშირი დამოუკიდებელი იყოს პროდუქტების ან მიწოდების სერვისების განვითარებასთან, ვინაიდან მათ შორის უნდა არსებობდეს ფუნქციური კონფლიქტი, მხოლოდ ამ შემთხვევაში მოხდება ხარისხის მუდმივი ამაღლება.

 

ასევე, ფუნქციების გაერთიანებისას ძალიან ცხადი უნდა იყოს პოზიციის/სამსახურის დასახელება და უნდა ასახავდეს პრიორიტეტულ ამოცანას. ამით ცხადი იქნება თანამშრომლისათვის პრიორიტეტები, რაზე დახარჯოს ყველაზე მეტი ძალისხმევა, რაზე გააკეთოს აქცენტი და როგორ გაანაწილოს დრო. ეს მას მეტ ორგანიზებულობაში შეუწყობს ხელს.

 

ცხადი პასუხისმგებლობის შემთხვევაში გაცილებით მარტივი იქნება მათი საქმიანობის შეფასებაც და მოტივაციის სისტემების ფორმირებაც.

 

თუმცა, მხოლოდ ფუნქციების ცხადი გამიჯვნა არ არის საკმარისი. მათი საქმიანობა ისეა გადაჯაჭვული ერთმანეთთან, რომ უმნიშვნელოვანესია კომუნიკაციის გამართვა. მაგალითად, პროდუქტების განვითარებამ უნდა იცოდეს, რა არ მოსწონს მომხმარებელს, ხოლო გაყიდვების სამსახურმა უნდა იცოდეს ყველა ნიუანსი, ყველა სიახლე პროდუქტებთან მიმართებაში.

 

კომუნიკაციისათვის აუცილებლად უნდა არსებობდეს მარკეტინგის კომიტეტი, სადაც ყოველი მიმართულებიდან შევა წარმომადგენელი. თუ კომიტეტი გამართულად, რეგულარულად შეიკრიბება, მაშინ მასზე განიხილება ყველა აქტუალური და მნიშვნელოვანი საკითხი, გაცვლიან ინფორმაციას, მიიღებენ გადაწყვეტილებებს და აღასრულებენ მას.

 

კომიტეტის გამართულად მუშაობისათვის საჭიროა:

 

1. ყველა საჭირო წევრების განსაზღვრა – თუ კომიტეტში რომელიმე მნიშვნელოვანი პირი არ შედის, იკარგება ინფორმაცია, რომელსაც ის ფლობს, და პირიქით – მისთვის ვერ იქნება ხელმისაწვდომი ის, რასაც კომიტეტის წევრები ფლობენ. ასევე იზრდება შანსი, რომ მიღებულიგადაწყვეტილება არასათანადოდ ან არ შესრულდება, რადგან კავშირიშია „გამოტოვებულ“ წევრთან.

 

2. საკითხების განსაზღვრა – კომიტეტზე რა საკითხები უნდა განიხილებოდეს, იმის სია უნდა იყოს შეთანხმებული. მაგალითად: ხარვეზები პროდუქტში, მომხმარებლის უკმაყოფილება, სიახლეები პროდუქტში, ახალი პროდუქტი, ახალი გაყიდვების არხი, ახალი კამპანია და სხვა.

 

3. შეხვედრის პერიოდულობა – აუცლებელია, დაწესდეს დრო და პერიოდულობა,როდესაც გუნდი შეიკრიბება. ყველა მაქსიმალურად უნდა ცდილობდეს, ამ დროს არაფერი დაგეგმოს. თუ ვინმე ვერ ახერხებს დასწრებას კონკრეტულ დღეს, ეს არ უნდა გახდეს გადადების საბაბი, რადგან კომიტეტი საფრთხის წინაშე დადგება, რეალურად ამით იწყება კომიტეტების ფუნქიონირების შეფერხებები.

 

4. მაკოორდინირებელი მდივანი – კომიტეტს აუცილებლად უნდა ჰყავდეს მდივანი, რომელიც ორგანიზებას უწევს შეხვედრებს, აღრიცხავს მიღებულ გადაწყვეტილებებს, შემდეგ მონიტორინგს უკეთებს, რამდენად შესრულდა ესა თუ ის გადაწყვეტილება და ახდენს ანგარიშგებას მენეჯმენტთან. ასეთი პირის არარსებობის შემთხვევაში რაც არ უნდა რეგულარულად იკრიბებოდნენ წევრები, რაც არ უნდა მაგარ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ, თუ გადაწყვეტილების აღსრულების მონიტორინგი არ ხდება, დიდი შანსია, რომ ის არ შესრულდეს საერთოდ.

 

თუ მარკეტინგის საკითხს სტრუქტურულად გადაჭრით და შექმნით სათანადო პოზიციებსა და ორგანოებს, მკაფიოდ განუსაზღვრავთ პასუხისმგებლობებს, ძალიან მალე დაინახავთ თითოეული მიმართულების მუშაობის ეფექტებს. ჩვენ კი შევეცდებით, სინერჯი ჯგუფის წიგნების საშუალებით ბევრი საინტერესო სტატია მოგაწოდოთ სტრუქტურულ ერთეულებზე, კოლეგიალურ ორგანოებსა და მათ ამოქმედებაზე. არ გამოტოვოთ!