GEO ENG
GEO ENG

სტატიები

ანტიკრიზისული მენეჯმენტი

 

განსაკუთრებით, აქ ჩვენთან, სადაც მოვლენები ხშირად ელვის სისწრაფით ვითარდება და შეიძლება ერთ კვირაში, ან სულაც ერთ დღეში აღმოჩნდეს, რომ სულ სხვა ქვეყანაში ცხოვრობ. ასეთი ცვლილებები გვაიძულებს ყოველთვის ვიყოთ ფორმაში, აღვიქვავდეთ და ვაკონტროლებდეთ გარემოს და სწორად ვრეაგირებდეთ მასში მიმდინარე პროცესებზე.

 

ანტიკრიზისული მენეჯმენტი, ეს არის ავარიული მოქმედებების კომპლექსი, რომელიც ორგანიზაციებს ეხმარება გაცილებით უფრო მოქნილები, მობილურები და სიცოცხლისუნარიანები იყვნენ განსაკუთრებულად შეცვლილ გარემოში. ანუ იქ, სადაც გუშინდელი მეთოდები, მიდგომები, წესები და ჩვევები შედეგებს ვეღარ იძლევა, იქ, სადაც ცხოვრება სულ სხვა კალაპოტში იწყებს სვლას, იქ სადაც, ახალი ორგანიზაცია, ახალი სიცოცხლე და ახალი სისხლი ხდება საჭირო.

 

ანტიკრიზისული მენეჯმენტი ეხმარება ორგანიზაციებს გადარჩნენ, გაერკვნენ, მოერგონ ახალ გარემოს, შეინარჩუნონ ყველაზე ღირებული, შეიძინონ აუცილებელი და ჩამოიცილონ ის, რაც შესაძლოა მნიშვნელოვანი, ან სულაც მთავარი იყო ძველ გარმოში, მაგრამ ახალში, შესაძლოა ორგანიზაციის დაღუპვის ძირითადი მიზეზი გახდეს.

 

ანტიკრიზისული მენეჯმენტი არ შეიძლება იყოს ორგანიზაციის მუდმივი მდგომარეობაჩვეულ გარემოში ორგანიზაცია როგორც წესისაერთოდ განსხვავებული სქემითა დამიდგომებით იმართებამაგრამ ორგანიზაციები აყალიბებენ მართვის ავარიულ რეჟიმსრომელიც ირთვებაროცა გარკვეული ინდიკატორები სათანადო სიგნალს იძლევიან. მაგალითადროდესაც შემოსავლები კლებულობს კატასტროფული სიჩქარითდიდიგადინება ხდება ვალდებულებებშიან აქტივების სწრაფი გაუფასურების სახითანრისკების ზრდის სახითამ დროს საფრთხეები მწვავდება განსაკუთრებითსწორედ ასეთდროსიმისათვისრომ დრო არ დაკარგოსწრაფად იგრძნო საფრთხედა დროულად დაადეკვატურად იმოქმედო, საჭიროა გქონდეს წინასწარ ჩამოყალიბებულიკარგადგააზრებული ავარიული მოქმედებების გეგმარომელიც მოგცემს საშუალებასორგანიზაცია ჩვეულიდან ექსტრემალური მენეჯმენტის რეჟიმში გადართო.

 

ანტიკრიზისული მენეჯმენტი არის პროცესირომელიც მოიცავს წინაკრიზისულმენეჯმენტსკრიზისის მართვასპოსტკრიზისულ მოქმედებებსა და გადაწყვეტილებებს.

 

 

როგორ გამოვიცნოთ საფრთხე

 

მიმდინარე მონიტორინგი:

 

კრიზისისგან მინიმალური ზიანის მისაღებადსაჭიროა მისთვის მზადების დაწყება მანამსანამ რეალურად კრიზისი დაწყებულამზადების მთავარი ნაწილია კრიზისისიდენტიფიკაციის უმარტივესი სისტემის შექმნაპირველ რიგშიეს გულისხმობს სწორისაკონტროლო პარამეტრების დადგენას.

 

ანუ იმ პარამეტრებისასრომლებშიც ყველაზე ადრე იწყებს კრიზისი გამოვლენასესპარამეტრები შესაძლოა იყოს შიდა (დებიტორებიკრედიტორებირეალიზაციაკადრებისგადინება ან სხვ.), ასევე კომპანიის გარეთბაზრის ძირითადი მახასიათებლები (კურსისცვლილებადარგის დაკრედიტების მოცულობადარგის რეალიზაციები და .). საჭიროათქვენი კომპანიის სპეციფიკიდანთქვენი დარგის სპეციფიკიდან გამომდინარე შეარჩიოთ 4-5 ძირითადი პარამეტრირომელსაც განსაკუთრებულად გააკონტროლებთ სტაბილურმშვიდ სიტუაციაში.

 

აღნიშნული პარამეტრებისათვის საჭიროა ცვლილების დასაშვები ლიმიტების დადგენაანუუნდა განისაზღვროს თუ რა პერიოდშირა მოცულობის ცვლილების შემთხვევაშიიწყება რეაგირებარა ცვლილებების შემთხვევაში და როგორ ფასდება კრიზისის ხარისხირაც განსაზღვრავს რეაგირების ღონისძიებების სიმწვავესმასშტაბს დაპრიორიტეტულობას.

 

რაოდენობრივ და ფინანსურ პარამეტრებთან ერთადრიგ შემთხვევებში საჭირო ხდებათვისობრივი მაჩვენებლების კონტროლიროგორიც შეიძლება იყოს კლიენტებისკმაყოფილების დონეკადრების კმაყოფილების დონეცვლილებების განხორციელებისსისწრაფე ან სხვაამ პარამეტრების შეფასება სუბიექტურად ხდება მაღალი და საშუალორგოლის მენეჯერებისაგრეთვე რიგითი თანამშრომლების მიერდა როგორც კი მიღებულიშედეგები ჩამოცდება დასაშვებსაქაც ანალოგიური სქემით იწყება რეაგირება.

 

მშვიდ რეჟიმში სასიგნალო პარამეტრების დასაშვებზე ეტი ცვლილების შემთხვევაშიიწყება პარამეტრების ცვლილების დეტალური ანალიზი იმისათვისრომ მოხდესკრიზისის საფუძვლებისმასშტაბის და მოსალოდნელი გართულებების გამოვლენაამისათვის იქმნება სპეციალური სამუშაო ჯგუფირომელიც მინიმალურ ვადაშიმენეჯმენტს წარუდგენს დეტალურ ანგარიშს ცვლილებების მიზეზების შესახებ.

 

კრიზისის მიზეზების დეტალური ანალიზის შესახებ ანგარიშის განხილვისას ხდებაკრიზისის კლასიფიკაციაანუ განისაზღვრებათუ რა ხარისხის კრიზისთან გვაქვს საქმე დამისი სტადია (ნიშნებიმიმდინარეობს გააქტიურებაკრიზისის პიკიდაწყებულიაგანმუხტვა). კლასიფიკაცია განსაზღვრავს რეაგირების მოქმედების სქემას.

 

 

როგორ ვიმოქმედოთ

 

კრიზისის ხარისხის მიხედვით მოქმედებები სხვადასხვა სიმწვავეს ატარებსთუმცაისინიამა თუ იმ მასშტაბით ეხებიანმართვის სტრუქტურასგაყიდვების მიდგომებსარხებსმეთოდებსფინანსურ გეგმებს და სხვა სტანდარტულ სტრატეგიულ და ტაქტიკურგადაწყვეტილებებს.

 

ყველაზე მნიშვნელოვანი და სასწრაფოროგორც წესიმართვის ორგანიზაციულისტრუქტურის მორგებაა კრიზისულ პირობებზეაქ მომხდარი ძირითადი ცვლილება ხშირშემთხვევებში მართვის პროცესის ცენტრალიზაციააანუმთავარი გადაწყვეტილებისმიმღები ხდება ერთი ადამიანიან მინიმუმამდე მცირდება მათი რაოდენობაკოლეგიალური ორგანოების დიდი ნაწილი წყვეტს ფუნქციონირებასმართვისსტრუქტურა უფრო ვერტიკალური ხდება.

 

აუცილებელია ინფორმაციის მოძრაობის პროცესის მნიშვნელოვანი აჩქარებაამისათვისგამოიყენება მუშაობის საშტაბო (საგანგებორეჟიმირისთვისაც იქმნებაცენტრალიზებული საინფორმაციო ჯგუფი ან სამსახურირომლისგანაც ნებისმიერმომენტში იქმნება ხელმისაწვდომი საჭირო ინფორმაციასადაც ყველა თანამშრომელს ანდაკავშირებულ პირსშეუძლია მიაწოდოს ან მიიღოს ინფორმაცია მინიმალურ ვადებში.

 

ცვლილებები მიმდინარეობს მოქმედებების გეგმებშიფაქტობრივად ყველა გეგმარომელიც მანამდე მოქმედებდაან მათი უდიდესი ნაწილი არააქტუალურად ცხადდებადავალებების გაცემა ხდება მოკლევადიან პერიოდზე (ერთკვირიანიორკვირიანიარაუმეტეს ერთი თვისადა ცენტრალიზებულადანუ ცენტრში მზადდება დავალებები დაისინი მათი განმარტებებით პირდაპირ ეგზავნებათ შემსრულებლებსგანსაკუთრებითმნიშვნელოვანია გვახსოვდესრომ დავალება უნდა მიიღოს ყველამ – მიუხედავად ამსამსახურის მნიშვნელოვნებისაყველასთვის უნდა გამოინახოს რაღაც საქმეთუნდაც ესსაქმე არ იყოს კრიტიკულად მნიშვნელოვანი მიმდინარე კრიზისის დასაძლევად.

 

იზრდება გეგმების რევიზიის და ახალი დავალებების გაცემის სიხშირეცგაცემულიდავალებები კონტროლის ყოველდღიურ ან მაქსიმუმ ყოველკვირეულ კონტროლზეგადადისხოლო ხელახალი დაგეგმვა არაუმეტეს თვეში ერთხელ ხდება.

 

განსაკუთრებული კონტროლის საჭიროება იქმნება ფინანსური რესურსების კუთხითაქსაჭირო ხდება მინიმალურ ვადებში ხარჯებზე გადაწყვეტილების მიღების სისტემისდაშლა და ცენტრალიზაციაბიუჯეტში ადრე დაგეგმილი ხარჯების გადახედვა დაშემცირება იქსადაც ეს შემცირება დასაშვებზე დიდ ზიანს არ მიაყენებს ორგანიზაციისსიცოცხლისუნარიანობას.

 

კრიზისის დროსხშირ შემთხვევაში განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი ხდება ხარჯებისშემცირების ყველა შესაძლებლობების გამოყენებაშემცირების შესაძლებლობები სამიძირითადი მიმართულებით არსებობსმარკეტინგული და საოპერაციო ხარჯებისამეურნეო და ადმინისტრაციული ხარჯები და პერსონალთან დაკავშირებული ხარჯებისამივე მიმართულებით განსხვავებულია არასწორი შემცირების საფრთხემოსალოდნელიშედეგები და ძირითადი პრინციპებირომლითაც ეს შემცირებები უნდა გაკეთდეს.

 

აუცილებელია მუშაობის გააქტიურება დებიტორების მიმართულებითანალიზი და მათიდალაგება გრძელვადიანი პრიორიტეტულობის მიხედვითმათ სტრატეგიულ ნაწილთანმუშაობის მიდგომის შემუშავება ისერომ დებიტორებზე ზემოქმედებამ მათი ბიზნესისსიცოცხლისუნარიანობაზე კრიტიკული გავლენა არ იქონიოს.

 

განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს კადრებთან სწორად მუშაობასაქ მნიშვნელოვანიამინიმუმკადრების ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილის გამოკვეთარომლის წასვლაცმენეჯმენტმა არ უნდა დაუშვასუნდა გააქტიურდეს მათთან კომუნიკაციამათთვისმინიმალური პირობების უზრუნველყოფის მიზნითმეორეს მხრივძალიანმნიშვნელოვანია ასევერომ საკადრო მიმართულებით მიღებული გადაწყვეტილებები არგასცდეს სამართლიანობის ჩარჩოებსრასაც არანაკლებ ცუდი შედეგის მოტანა შეუძლიაშედარებით გრძელვადიან პერიოდშიასევე საჭიროა მენეჯმენტმა იზრუნოსთანამშრომლების ინფორმირებულობაზემინიმუმამდე დაიყვანოს მათ შორის პანიკისშექნის ალბათობადა არასწორი დამახინჯებული ინფორმაციების არაფორმალურიარხებით გავრცელების შესაძლებლობები.

 

შემდეგი საკითხირაზეც აუცილებლად უნდა იზრუნოს ანტიკრიზისულმა მენეჯმენტმაეს არის მესამე პირებთან (მომწოდებლებიმომხმარებლებიპარტნიორები გაყიდვებშიწარმოებაში ან მომსახურების მიწოდებაშიინვესტორებიკრედიტორები და ..) ურთიერთობების ისეთი რეგულირებარომელიც გამორიცხავს ან მინიმუმადე ამცირებსარასწორი კომუნიკაციის შესაძლებლობებს მათთანამისათვის საჭიროაყველათანამშრომელს, რომელიც მათთან შეხებაში შეიძლება აღმოჩნდესსათანადოდ ჰქონდეს ინსტრუქტაჟი ჩატარებული, თუ რა ინფორმაცია უნდა მიაწოდოს მათ განსაკუთრებულიხაზგასმითრაზე საუბარი არ შეიძლებაან არ არის მიზანშეწონილი მათთან, როგორიუნდა იყოს ქცევის ძირითადი წესებიდა მათთან ურთიერთობის სტილისაჭიროა ამნორმების მოკლე ვადებში ჩამოყალიბებათანამშრომლების შესაბამისი ჯგუფებისგანსაზღვრა და მათთან ამ მიმართულებით შესაბამისი სამუშაოს ჩატარება.

 

ზემოჩამოთვლილი მოქმედებები აქტუალურია თითქმის ყველა კრიზისის დროსთუმცაარსებობს კონკრეტული მოქმედებებირომლებიც მხოლოდ კონკრეტული კრიზისებისდროს ხორციელდებაამ ღონისძიებების შინაარსი და თანმიმდევრობა დამოკიდებულიათვითონ კრიზისის ბუნებაზე და მის გამომწვევ მიზეზებზედა იგი მიზნადაც სწორედკრიზისის გამომწვევი ფაქტორების ნეიტრალიზაციას ისახავსამ ღონისძიებების დაგეგმვაკრიზისის იდენტიფიკაციის ფაზაშივე ხდებადა ყველა ზემოთ მოცემული ღონისძიებებისპარალელურად ხორციელდება.

 

 

კრიზისის შემდეგი ნაბიჯები

 

კრიზისის დასრულების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღება მსგავსი პარამეტრულისისტემის მაჩვენებლებზე დაყრდნობითროგორც კი ხდება მისი იდენტიფიკაციაროგორცკი დარღვეული პარამეტრები ნორმას უბრუნდებადა მათი გაუარესების საფრთხენეიტრალიზებულიაკრიზისის დასრულება დეკლარირდება.

 

მნიშვნელოვანიარომ კრიზისის დასრულების შესახებ გადაწყვეტილებასთან ერთადგამოცხადდეს მართვის ჩვეულ ფორმაში ჩადგომისათვის საჭირო მოქმედებების გეგმაცანუ ყველა ის უკუცვლილებარომელიც უნდა განხორციელდეს მართვის შემდგომინორმალიზაციის მიმართულებით.

 

დეკლარაციაში აუცილებლად უნდა იყოს მოქმედებები ანტიკრიზისული მენეჯმენტისგანსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი მონაწილეების დაფასებისა და წახალისებისათვისასევე უნდა შეჯამდეს კრიზისის შედეგად კომპანიის მიერ მიღებული ზიანისაფუძვლებირამაც გამოიწვია კრიზისი და მოქმედებებირომლებმაც ამ მიზეზების ნეიტრალიზაციასშეუწყო ხელი.

 

კრიზისის სწორი და სრული შეფასება აუცილებელი პირობაა ცხოვრების ჩვეულ რეჟიმშიდასაბრუნებლადსხვა შემთხვევაში კრიზისის უარყოფითი ფსიქოლოგიურიან სხვა სახისზე– მოქმედება დიდი ხნის განმავლობაში გაგრძელდება.

 

კრიზისის ბოლოს აუცილებელია გადაიხედოს კრიზისის იდენტიფიკაციის პარამეტრულისისტემაგაანალიზდეს ხომ არ არის ახალი პარამეტრების დამატების საჭიროებაან მათიდასაშვები სიდიდეები ხომ არ ითხოვს ცვლილებებსუნდა გაანალიზდესწინასწარმომზადებული ანტიკრიზისული სცენარებიმოქმედებათა გეგმები რამდენადქმედითი არმოჩნდახომ არ იყო უმჯობესი სხვა სქემებით მოქმედება სხვადასხვა სახისგართულებების შემთხვევაშიმენეჯმენტი ცდილობს მნიშვნელოვნად გადაახალისოსანტიკრიზისული პროგრამა უკვე გამომდინარე ახალი გამოცდილებიდან.

 

როგორც წესიკრიზისის შემდეგ მენეჯმენტი დუნდება და გარკვეულ შემთხვევებშისიფხიზლეს კარგავსკრიზისის დასრულების მოქმედებები არანაკლებ მნიშვნელოვანიავიდრე თვით ანტიკრიზისული მოქმედებებიმენეჯმენტს უნდა ახსოვდესრომ კრიზისიზრდის და ავითარებს კომპანიებსდა სწორედ ისთუ რამდენად მომზადებულნივხვდებით მასგანაპირობებს მისი როგორც უარყოფითიისე დადებითი ეფექტებისმიღების მასშტაბს და ხარისხს.